Kvalitet och miljö

Vår kvalitetspolicy

För att garantera kvaliteten ska vår verksamhet följa våra värderingar om kundfokus, goda relationer, professionalism, utveckling och respekt. Våra medarbetare ska utbildas kontinuerligt, och erbjudas en arbetsmiljö där alla får uppskattning för sin insats och kompetens. Vår strävan är att överträffa våra kunders krav och förväntningar.

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

SveCert_ISO_9001_cmyk

Vårt uppdrag är att skapa kundvärde. Det gör vi genom att:

Ge god service

Effektivisera och utveckla försörjningsnätverket

Skapa konkurrensfördelar

Vår miljöpolicy

Vi utvecklar och driver logistikprocesser för våra kunder. Vårt mål är att minska resursanvändningen, förebygga utsläpp samt reducera användningen av icke förnybara naturresurser. Vår verksamhet ska, som minimum, uppfylla lagstiftning och myndighetskrav.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

SveCert_ISO_14001_cmyk

I vår egen verksamhet

Miljöarbetet börjar hos individen. Vi arbetar för att öka kunskapen och medvetenheten kring miljöfrågor hos våra medarbetare. De miljömål och aktiviteter för förbättring som fastställts i vår affärsplan följs upp regelbundet. Vid inköp och upphandling ser vi miljöaspekterna som en naturlig del.

Insjon

I affärsuppdragen

Vi tar ansvar för att kundens logistikprocesser innebär både minskad resursanvändning och ökad affärsnytta, tack vare bättre miljöprestanda. Vi följer upp miljölagstiftningen och andra krav som berör kundens verksamhet, samt analyserar risker. För att förfina miljöarbetet analyserar vi miljöpåverkande företeelser och följer upp miljömålen i verksamhetsplanen.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?
Kontakta oss gärna.

Kontakta oss