Kvalitet och miljö

Vår kvalitetspolicy

Vårt åtagande är att motsvara våra kunders och övriga intressenters förväntningar och krav. Vi levererar kvalitet till våra kunder genom att, i våra tjänsteleveranser, säkerställa fastställd servicenivå, effektivisera och utveckla försörjningsnätverket samt skapa konkurrensfördelar.

Vi säkerställer kvalitet i vår leverans genom att verksamheten genomsyras av våra värderingar, strukturerat arbete med ständiga förbättringar och professionella relationer.

Vi skapar en arbetsmiljö där alla individer kan känna uppskattning för sin insats och kompetens.

Vi är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

SveCert_ISO_9001_cmyk

Vårt uppdrag är att skapa kundvärde. Det gör vi genom att:

Ge god service

Effektivisera och utveckla försörjningsnätverket

Skapa konkurrensfördelar

Vår miljöpolicy

Vårt mål är att minska resursanvändningen, förebygga utsläpp samt reducera användningen av icke förnybara naturresurser. Vår verksamhet ska uppfylla gällande lagstiftning och andra bindande krav.

Vi är miljöcertifierade enligt ISO 14001.

SveCert_ISO_14001_cmyk

I vår egen verksamhet

De miljömål och aktiviteter för förbättring som fastställts i vår verksamhet följs upp regelbundet. Vid inköp och upphandling ser vi miljöaspekterna som en naturlig del.

Insjon

I affärsuppdragen

Med vår upphandlings- och logistikkompetens möjliggör vi för kunderna att minska sin miljöpåverkan och öka affärsnyttan.

Sonats betydande miljöaspekter

Indirekt påverkan genom våra kunduppdrag

Tjänsteresor

Leverantörens påverkan

Användning av naturtillgångar (elförbrukning)

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?
Kontakta oss gärna.

Kontakta oss