Kunskapsbaserad outsourcing – ett begrepp med substans

“Det är kärnföretagets (dirigentens) jobb och ambition att hitta och integrera specialiserade partners som sammantaget levererar en symfoni i världsklass.”

Outsourcing är sedan länge ett väl etablerat fenomen, vilket bland annat visas av att ordet ”outsourcing” finns med i Nationalencyklopedin. Däri definieras begreppet som: Outsourcing (eng ”utkontraktering”), att till underleverantörer överlåta utförandet av hela eller delar av funktioner som tidigare har legat inom det egna företaget, till exempel tjänster som telefonväxel och städning, stödfunktioner som redovisning och data samt huvudfunktioner som tillverkning och distribution.

Definitionen sätter fingret på det faktum att outsourcing från början mest handlade om att avhända sig funktioner, processer och aktiviteter som någon annan kan utföra med ett totalt sett bättre resultat. Häri ligger ett språkligt/semantiskt problem som vi strax ska återkomma till. Drivkrafterna bakom outsourcing har varit och är i första hand den ökade konkurrensen som driver fram en specialisering och en styckning av de traditionella helintegrerade värdekedjorna i kombination med allt bättre tekniska möjligheter att samverka effektivt med partners, främst informations- och kommunikationsteknik, IKT. I boken ”Nätverksorganisationer” (Edgren och Skärvad, Liber 2010) konstateras att Outsourcing är en av de viktigaste organisatoriska innovationerna under de senaste femton åren och att företag drar de egna organisatoriska gränserna allt snävare. Kort sagt: allt mindre betraktas som nödvändigt att utföra inom ramen för den egna formella organisationen. Bevis på detta är bland annat att verkstadsindustrins eget förädlingsvärde stadigt sjunker sedan flera decennier samtidigt som antalet sysselsatta inom företagsnära tjänster har ökat dramatiskt.

 

Fokus på konkurrenskraft

Sonat är sedan starten för drygt tio år sedan ett av många kunskapsföretag som har startats som en följd av denna utveckling. Så vad är problemet? Jo, själva uttrycket ”outsourcing” har blivit förknippat med den tidiga outsourcingvågens enklare stöd och servicefunktioner. En form av outsourcing som handlar om att ”göra sig av med” något internt och ersätta detta med något externt, som kan utföras billigare på marknaden. Typexempel är utkontrakteringen av personalmatsalar och städning som var som mest intensiv under åttiotalet. Allt fler specialiserade företag – bland annat Sonat – är kunskaps- och utvecklingsintensiva som ofta erbjuder helt nya, mervärdeskapande aktiviteter, processer och funktioner som tidigare inte har kunnat utföras internt i kundföretagets egen organisation. Erbjudanden som i första hand stärker kundföretagens samlade konkurrenskraft och först i andra hand resulterar i kostnadsreduktion och ökad flexibilitet. För alla företag som erbjuder mer kvalificerade och värdeadderande tjänster har och är outsourcing ett knepigt begrepp som många helst vill slippa, men som samtidigt är oerhört väl etablerat. Överallt, i tidningsartiklar, böcker och på konferenser och seminarier så används ryggmärgsmässigt ordet outsourcing när en funktion eller process ska utföras av ett specialiserat företag.

Kunskapsbaserad Outsourcing, KBO

Med ett mer akademiskt språk så är uttryck som ”orkestrerade affärsnätverk”, ”supply chain partnerskap” eller ”strategiska allianser” mer korrekta som beteckningar på den form av partnerskap som det faktiskt handlar om i allt högre grad, trots att det gamla ”oursourcing” används. Orkestrerade affärsnätverk beskrivs av Edgren och Skärvad (Nätverksföretaget, Liber 2010) som nätverk i vilka ett kärnföretag, eller metaforsikt uttryckt som en dirigent, orkestrerar ett nätverk av partners med utgångspunkt från den egna affärsmodellen, det vill säga partituret. Med dessa nätverksglasögon så är det kärnföretagets (dirigentens) jobb att ambition att hitta och integrera specialiserade partners som sammantaget levererar en symfoni i världsklass. Denna metafor gillar vi i Sonat. Delvis för att vi själva använder oss av musiktermer för att beskriva vårt sätt att arbeta, men lika mycket för att det sätter fingret på framgångsrikt företagande handlar om:

  • att definiera vad som är den egna kärnkompetensen
  • att identifiera specialiserade partners som kan stärka den egna konkurrenskraften
  • att etablera och organisera (orkestrera) väl fungerande
    samarbetsrelationer.

Vi har sedan länge accepterat att begreppet outsourcing är här för att stanna. Men för att tydliggöra vad vi erbjuder och står för så har vi valt att använda uttrycket Kunskapsbaserad outsourcing (KBO). Ett begrepp som används allt oftare internationellt, just för att markera vilken typ av utkontraktering det är fråga om. Ännu ett fånigt uttryck som kan sammanfattas i en trebokstavsförkortning tänker kanske någon? Nej, det är en milsvid skillnad mellan att å en sidan utkontraktera en enkel och tydligt avgränsad tjänst på marknaden och att å andra sidan ingå i ett utvecklingspartnerskap vars framgång baseras på samarbetsförmåga, relationer och en gemensam målsättning att skapa ökad konkurrenskraft.

Kjell Rundqvist och Stefan Karlöf