Referens

Sandvik

”Med Sonat fick vi överblick och koll på läget”

Sandvik Mining & Construction (SMC) konstruerar, tillverkar och marknadsför gruvutrustning och reservdelar för krävande kunder i drygt 130 länder. Snabba leveranser och hög leveransprecision är helt avgörande, eftersom brist på utrustning och reservdelar kan resultera i höga kostnader för stillestånd och missnöjda kunder.

Leveransprecisionen i Sandvik Mining and Construction var tidigare otillräcklig. Det saknades överblick, styrning samt kvalitets och kostnadskontroll i processen från order till leverans. Mot den bakgrunden och för att ta tillvara synergier och skalfördelar beslutade sig företaget 2004 att etablera den nya enheten Sandvik Mining and Construction Logistics. Den nya enheten fick det globala ansvaret för processen Order-To-Delivery, det vill säga för hela logistikflödet från lager och hubbar till kunder världen över.

För att få överblick och styrning på de globala flödena byggdes ett logistiskt kontrolltorn upp i samarbete med Sonat. Det skulle visa sig vara en avgörande framgångsfaktor.

– När affärsområdet Sandvik Mining and Construction bildades i slutet av nittiotalet bestod verksamheten av mängder av enheter och bolag med egna varumärken och egna försäljnings och distributionsnätverk. För att råda bot på detta startade vi 2002 en gemensam organisation för distribution och två år senare vårt första gemensamma centrallager, berättar Patrik Nygren, Director Global Freight Management på SMC Logistics.

Framgångsrikt kontrolltorn möjliggjorde snabb tillväxt

2006 fick Sonat uppdraget att bygga upp SMC Logistics första centrala kontrolltorn. I Sonats ansvar ingick bland annat att ansvara för transportrådgivning, bokning av transporter, leveransplanering, tulldokumentation, fakturakontroll samt analys, uppföljning och utveckling av allt detta. Kontrolltornet blev en stor framgång och tjänar idag som förebild för motsvarande funktioner som har byggts upp vid SMCs hubbar i Eindhoven, Chicago och Singapore.

– Att outsourca funktionen var ett lätt beslut eftersom vi ville ha flexibilitet och möjlighet att hantera en snabb, men oförutsägbar tillväxt. Sonats styrka var deras gedigna erfarenhet av att hantera liknande funktioner för andra stora företag, säger Patrik Nygren.

– Innan vi tog greppet över den globala logistiken hade vi dålig kostnadskontroll, bristfällig kvalitetsstyrning och saknade överblick och kunskap om var förbättringspotentialerna fanns. Genom att centralisera transportplaneringen fick koll på läget, visibilitet i logistikflödet och därmed en bättre anpassningsförmåga baserad på effektiva standardiserade processer. Samtidigt fick vi en ovärderlig kompetensutveckling, säger Patrik Nygren.

 

Samarbetet med Sonat fungerade mycket bra. Sonats medarbetare lärde oss att hantera processer och byggde upp en funktion under svåra förutsättningar. När det fattades ett beslut om att centralisera och insourca funktionen stöttades vi till hundra procent av Sonat, och lämnade över ansvaret på ett mycket professionellt sätt.

Patrik Nygren

Ökad effektivitet och kompetensöverföring

De konkreta effekterna av samarbetet med Sonat består av såväl hårda som mjuka värden – både besparingar och kompetensöverföring. De mest tydliga exemplen är en kraftigt minskad feldebitering från transportörer, en effektivare transportplanering och ett bättre utnyttjande av verksamhetens transportavtal.

sandvik-brytning

Utmaning

 • För låg leveransprecision och inte tillräckligt snabbt genomflöde från order till leverans.
 • Dålig kunskap om kvalitet och kostnader i processen order till leverans.
 • Ingen överblick och kontroll över de globala logistikprocesserna.
 • Ingen global samordning av logistik- och transportflödena.

Lösning

 • Den centrala enheten SMC Logistics bildades och fick ansvar för Order-To-Delivery-processen – det vill säga hela logistikflödet från lager och hubbar till slutkunder världen över.
 • I SMC Logistics ansvar ingår bland annat att upphandla logistikleverantörer och säkerställa att processen opereras på ett sätt som ger överblick och kontroll.
 • En central kontrolltornslösning byggdes upp och fick global överblick och ansvar för att driva och utveckla logistikflöden som utmärks av hög servicegrad och kostnadseffektivitet. Flöden som bygger på standardiserade processer och en hög visibilitet i hela supply chain.

Resultat

 • Betydande kostnadsbesparingar gjordes genom effektivare standardiserade processer, synergier och utnyttjande av stordriftsfördelar.
 • Nu har SMC en total överblick och kontroll över kostnader och kvalitet i processen från order till leverans.
 • Tillgänglighet och leveransprecision har ökat rejält.
 • Leveranstiderna har kortats som ett resultat av en bättre kvalitet på information.
 • Stora besparingar har gjorts som en följd av minskad kapitalbindning i lager.
 • Bättre upphandlingar av logistikleverantörer och transportörer baserat på ökad kontroll av fakturor och tydligt formulerade prestationskrav.
 • En omfattande kompetensöverföring som möjliggjort nya arbetsprocesser, metoder och tillvä

Om Sandvik

Sandvik Mining and Construction (SMC) konstruerar, tillverkar och marknadsför gruvutrustning och reservdelar för kunder i fler än 130 länder. Snabba leveranser och hög leveransprecision är avgörande konkurrensmedel på den hårt konkurrensutsatta globala marknaden. Bolaget har ca 16 800 anställda och ingår i den börsnoterade Sandvik-koncernen.

Sandvik_logo